Kerio Control

Yazdır    Email

Kerio Control Güvenlik Duvar? (ICSA Labs sertifikal? Birle?tirilmi? UTM yaz?l?m ve Donan?m Güvenlik Duvar?); Kurumsal a??n?za, kullan?c?lar?n?za, sunucular?n?za ve ki?isel bilgisayarlar?n?za dahili VPN sunucusu, Sophos Antivirüs taray?c?s?, özelle?tirilebilen Web Filter modülü, ve kullan?c? bazl? internet eri?im yönetimi ile ICSA sertifikal?, çok katmanl? koruma sa?lar. Kullan?m kolayl???, yüksek güvenlik özellikleri, ve kullan?c? eri?im kontrolü konusundaki standartlar? yükseltmeye devam ediyor. Kurumsal a?lar için temelden tasarlanm?? olup, d??ardan ve içerden gelebilecek sald?r?lara ve virüslere kar?? tam koruma sa?laman?n yan?nda, web sitelerine de içerikleri do?rultusunda k?s?tlamalar? otomatik olarak gerçekle?tirir. 

 

Derin incelemeli güvenlik duvar?

ICSA Laboratuvarlar? taraf?ndan kurumsal güvenlik duvarlar? klasman?nda tam sertifikasyona sahip olan Kerio Firewall, detayl? kural tan?mlama imkanlar? ile hem 'stateful' paket incelemesi, hemde ayr?nt?l? protokol inceleme modülleri sayesinde tüm gelen ve giden internet trafi?inizi denetlemenize olanak tan?r. Kurulum esnas?nda ve daha sonra, kural yaratma sihirbazlar? sayesinde güvenlik yöneticilerinin i?lerini kolayca ve h?zl?ca yapabilmelerini sa?lar. ?lk kurulum ve upgrade için sihirbazlardan yararlan?labilir. Tüm ayar ve özel yap?land?rmalar import ve export edilebilir. Sunucunun de?i?tirilmesi durumunda tekrar ayar ve uyarlama yapma gereksinimi ortadan kalkar. 

Snort tabanl? davran?? analiz ve düzenli olarak güncellenen kural veritaban? ve Gelen Tehditlerden kara listeye al?nm?? IP adresleri ile Kerio Control’ün IPS’si a? korumas?na ?effaf bir katman ekler

 

Esnek Platform Tercihi

Kerio Control ihtiyaçlar do?rultusunda lisans model seçenekleri sunar. Mevcut kaynaklar kullan?larak Kerio Control Firewall; Windows Hyper - V Sanalla?t?rma, Vmware, Linux üzerine kurulu haz?r çözümleri olan Software Appliance sürümü üzerinde çal??t?r?labildi?i gibi do?rudan Kerio Control Box seçene?i ile UTM cihaz ile güçlü Kerio firewall özellikleri birarada kullan?labilir. 

Lisans istenilen herhangi bir i?letim sistemine dönü?türülebilir. Esnek çal??ma ortamlar? Kerio nun istenilen heryerde çal??mas?n? sa?lar. Performans? optimize edilmi? donan?m ile bir UTM den beklenen tüm özellikler tek bir üründe toplanm??t?r. 

Kerio Control Box 1120 ve 3130 modelleri ile stabil i?letim sistemi ve donan?m ba??ml?l???n?z? ortadan kald?r?r. Kerio IP6 deste?i yan?nda farkl? güvenlik duvarlar? ile IPSec Vpn ba?lant?lara olanak sa?lamaktad?r.

 

Bandwidth Control 

Otomatik Ba?lant? üstlenme ve ba?lant? yükünü ayarlama özellikleri ile çoklu ba?lant? 
(ADSL/Metro Ethernet/v.s) aktif/aktif ve aktif/pasif yap?land?rmalar sa?lar. Birden fazla internet eri?imi sa?layan interface grubu olu?turulabilir. 

Bandwidth Limiter kritik a? uygulamalar? için gerekli bant geni?li?ini korur. istenilen protokollerin bantgeni?liklerine öncelik verilebilir ve istenen herhangi bir uygulaman?n bantgeni?li?i tamamen kullan?calar dan ayr?labilir. ?stenilen kullan?c? yada gruplar belirli bir ba?lant?ya yönlendirilebilir. 

Kritik internet ihtiyac? olan kullan?c? veya gruplar için özel bantgeni?li?i tan?mlama ayr?cal??? ulu?turulabilir. Failover özelli?i aktif internet eri?imi kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girer, mevcut interface için ayr?ca ayar yapmak, sunucuyu kapat?p açmak gerekmez. 

Alternatif ba?lant?n?n görevi tamamlamas? as?l internet eri?iminin geri dönmesi ile otomatik olarak devre d??? kal?r.

 

Kolay Yönetilebilen Kural Olu?turabilme Politikalar? 

Kerio Firewall, i?letmenizin belirleyece?i internet eri?im kurallar?na uygun yap?land?rma konusunda size büyük kolayl?k sa?lar. Esnek yap?s? sayesinde her türlü kullan?c?/ grup bazl? / eri?ilen hedef /eri?en nokta / belirlenen zaman aral??? / istenen servis olarak belirlenen politakalar geli?tirmenize yard?mc? olur. Görev kritik protokoller için Protokol içeri?ini inceleyebilen Protocol Inspector sayesinde e-mail , web, ftp vb. paketleri sahtelerinden ay?rarak i?letmenizin d??ar?dan gelen bu sahte protokol sald?r?lar?n? daha ba?tan engeller. ??yeri bilgi kaynaklar?na d??ar?dan eri?imler için yanl?zca belirlenen ip / kullan?c? /vpn ba?lant?lar?na izin verme ve bunlar?n d???ndaki tüm eri?im taleplerini engelleyerek güvenli bir koruma sa?lar. 

?zin verilen eri?im yöntemlerinin d???ndaki zararl? ve ?srarl? talepleri kay?t alt?na alarak , d??ar?dan gelen bu zararl? ve ?srarl? eri?im taleplerini belirlenen sistem yöneticilerine e-mail yollayarak uyar?r. Birden fazla Nat yapabilme özelli?i yanl?zca belirlenen kullan?c? ve ya grubun belirlenen servislere eri?imini sa?layarak , mevcut network ün içeriden gelebilecek zararl? eri?imlerini de engelleyebilir. Günün haftan?n yada ay?n yanl?zca belirlenen zaman aral???nda d??ar?dan i?yeri kaynaklar?na, yada içeriden d??ar?ya tüm internet trafi?ini zamanlayabilir. Bu zamanlama d???nda hiçbir servis, protokol çal??t?r?lmaz.

 

Antivirüs korumal? a? geçiti Kerio Firewall kurumsal a??n?z?n a? geçiti olarak gelen ve giden tüm elektronik posta, web trafi?i, ve FTP transferlerinin virüslerden ar?nd?r?lmas?n? entegre Sophos Antivirüs modülü ile gerçekle?tirir. Sophos Antivirüs modülünün bir avataj?da e-mail server güvenlik a?amala?rndan geçen zararl? kodlar? tespit ve imha etmesidir. ?stenilen dosya uzant?lar? için davran?? belirlememe ve servis bazl? kural olu?turabilme imkan? sa?lar. 

Internet üzerinden gelen zararl? kodlar? takip edebildi?i gibi network içerisinden d??ar? s?z?nt?lar?da engelleyebilir. Antivirüs korumas? sayesinde tüm bantgeni?li?i daha zararl? içerik iç networke eri?emeden engellenerek bantgeni?li?ini korunur. 

Her kullan?c?ya eri?ecek zararl? içerik mevcut yap?daki antivirüs korumas?n? gereksiz yere yoraca??ndan veya i?letim sistemine zarar verece?inden Kerio Antivirüs korumas? kaynaklar?n?z?n korunmas?na yard?mc? olur.

 

Web Filter Sörf Korumas? 


Kerio Firewall, dahili Web Filter modülü sayesinde, gezilen web sitelerini ve görsel ö?eleri 141 ayr? kategoride tasnifleyip, kurumunuzun uygun bulmad??? içerikleri engellemesine olanak tan?r. Bu sayede ?irketler, e?itim kurumlar?, ve kamu kurum ve kurulu?lar? hem yasal yönden sorumluluk gerektiren uygunsuz içeriklerden, hem de çal??anlar?n?n verimlili?i yönünden de tedbirli olman?n rahatl???n? elde eder. Kategorilere ayr?lm?? tüm bu içerik veritaban?nda tutulur ve bu veritaban? otomatik güncellenir. Bunun için birinin her gün farkl? adlarla yenileri ç?kan web sitelerini tasnif etmeye gerek b?rakmaz. 

Kerio Firewall, ileri düzey güvenlik özellikleri aras?nda MP3 müzik bloklama, kendili?inden aç?lan gezgin pencereleri ve potansiyel olarak tehlikeli olabilecek programlar?n filtrelenmesi gibi geli?kin imkanlar sa?lar. Dahili P2P Eliminator modülü, Kazaa gibi peer-to-peer a?lar?n kullan?m? iste?iniz do?rultusunda k?s?tlar. Birçok ??letme ve IT departmanlar?n?n u?ra?t??? en önemli sorun, her gün artan zararl? içerik içeren web sitelerine eri?imi takip ve engeleme i?idir. Kelime bazl? yap?lan engelemeler yanl?? sonuçlar nedeniyle istenilen siteler e eri?imi de engelemektedir. Bu nedenle Kerio Web Filter kötü niyetli yaz?l?mlar ve içerik bar?nd?ran sitelere eri?imi güçlü bir koruma ile engelemektedir. 141 ayr? kategoride web s?n?fland?rmas? yapar ve bu kötü niyetli kod ve içerik bar?nd?ran sitlere eri?im yanl?zca bir kutucu?u i?aretleme suretiyle engelenebilir. Yöneticiler Kerio Web Filter ile web tabanl? IM sa?lay?c?lar ve sosyal payla??m sitelerine eri?imi engeleyen kolay politikalar geli?tirebilirler. Kerio Web Filter ile kategorize edilmi? içeriklerin eri?imi engelemenin yan?nda Kerio Star ile de;  Kullan?c? bazl? raporlama, Günlük, Haftal?k ve ayl?k rapor,- Protokol bazl? rapor, En çok kullan?lan protokoller raporlar? grafiksel yada liste halinde al?nabilmektedir.

 

Kullan?c? bazl? eri?im yönetimi Kullan?c? ve Gruplar olu?turularak, her türlü internet politikalar? bu kullan?c? veya gruplara uygulanabilir. Kullan?c? belirli bir ip yada ip adreslerine, mac adresine ba?lanarak kay?t alt?na al?nan içerik kolayca raporlanabilir. 

Bu raporlama kullan?c?n?n en çok hangi içerik veya servisleri kulland???n?n grafik bazl? yada text bazl? ayr?nt?l? raporunu web arayüzü olan Kerio Star ekran?na yans?t?r. 

Aktive Directory ile tam uyumludur. Active Directory de mevcut ki?i ve gruplar?n?z var ise Kerio Firewall da tekrar kullanc? açman?za gerek b?rakmaz. A??n?zdaki her kullan?c?, internet'e eri?irken önce Kerio Firewall'?n web tabanl? arayüzünden giri? yapmaya mecbur k?l?nabilir. Böylece, k?s?tlamalar kullan?c? baz?nda, ve ip adresinden ba??ms?z olarak gerçekle?ebilir. Active Directory ortamlar?nda bu giri?ler kullan?c? müdahalesi gerektirmeden ?effafça gerçekle?ir.

 

VoIP ve UPnP deste?i 


Kerio Firewall, H.323 ve SIP protokolleri ile tam uyumlu çal??t???ndan, tüm VoIP trafi?inizi sorunsuzca internete yönlendirirken, VoIP altyap?n?z?n internet üzerinden gelebilecek sald?r?lara kar?? korunmas?n? sa?lar. MSN Messenger gibi UPnP desktekli yaz?l?mlar?n, router ve/veya firewall üzerinde detayl? port ve protokol ayarlar? gerektirmeden an?nda çal??abilmelerine olanak tan?r. ADSL, kablo modem, ISDN, uydu sistemleri, dial-up ve kablosuz internet ba?lant?lar?n? sorunsuzca payla?t?rabilen Kerio Firewall, küçük, orta ve büyük a?larda rand?manl? internet kullan?m?n? sa?lar. Kullan?c?lar bir internet ba?lant?s?nda problem oldu?unda, yedek olarak tan?mlanm?? 'fail-over' ba?lant?s?na otomatik olarak geçirilirler. 

Yönetici konsolu, firewall'dan ayr? ve uzak bilgisayarlara kurulabilmekte, ve firewall ayarlar?n?n her yerden yap?labilmesine olanak tan?r. Tüm önemli olaylar, yöneticilere elektronik posta yoluyla otomatik olarak bildirilir. Temiz ve anla??l?r istatistiksel raporlar, ve detayl? loglar sayesinde yöneticiler h?zl?ca sorunlardan haberdar olup, kullan?m al??kanl?klar?n? tespit etmekte fazla vakit kaybetmezler. Kerio Kullan?c? Kay?tlar?n? ister web adres baz?nda ister protkol baz?nda kategorik olarak grafik olarak sunuma olanak sa?lar. Kullan?c? bazl? top listeler olu?turulabilir. Bir kullan?c?n?n birden fazla ip adresi varsa onu tek bir kullan?c?ya sabitlemeye olanak sa?layarak kay?t alt?na al?nan verilerin daha derli toplu ve anla??l?r olarak takibine yard?mc? olur. ?nsan Kaynaklar? personel verimini bu grafik yada text olarak saklanan verileri inceleyerek i?letme verimlili?ine katk?da bulunur.